baner

 16 marca 2016r.

 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 2 IM. KARPATCZYKÓW W NYSIE

 
Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2015 r.  poz. 2156,
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dotyczących warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół
  i publicznych placówek (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) 
 • § 18a Załącznik nr 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. 
  w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 61, poz. 624 ze zm.), zgodnie z którym statut gimnazjum określa szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do gimnazjum.
 • Zarządzenie Nr 6 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego a także terminów składania dokumentów dla kandydatów gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2016 / 2017 w województwie opolskim.
 • Uchwała NR XVII/258/16 Rady Miejskiej Ew Nysie z dnia 1 marca 2016r.

Zasady ogólne 

1. Uczniowie zamieszkujący w obwodzie szkoły przyjmowani są do klas pierwszych na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych (podanie) oraz  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 

2. Uczniowie zamieszkujący poza obwodem szkoły przyjmowani są do klas pierwszych na podstawie  wniosku rodziców/opiekunów prawnych (podanie) oraz  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 

3. Gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, o przyjęciu ucznia do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. Kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymuje punkty:

- za oceny uzyskane przez kandydata na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a) ocena z języka polskiego, matematyki, historii i społeczeństwa, przyrody oraz języka obcego nowożytnego

celująca                           - 6 pkt

bardzo dobra                    - 5 pkt

dobra                              - 4 pkt

dostateczna                     - 3 pkt

dopuszczająca                  - 2 pkt

b) ocena  zachowania:

wzorowa                        - 6 pkt

bardzo dobra                   - 5 pkt

dobra                             - 4 pkt

poprawna                       - 1 pkt

- za świadectwo szkoły ukończone z wyróżnieniem – 5 pkt

- za szczególne osiągnięcia kandydata:

c)  uzyskanie tytułu finalisty wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty (niezależnie od liczby uzyskanych tytułów finalisty) -10 pkt

d)  zajęcie indywidualne I- III miejsca w konkursach wiedzy, artystycznych, tanecznych i zawodach sportowych na szczeblu co najmniej gminnym (niezależnie od liczby konkursów i zawodów) – 8 pkt

e)   zajęcie zespołowo miejsca w konkursach wiedzy, artystycznych, tanecznych i zawodach sportowych na szczeblu co najmniej gminnym (niezależnie od liczby konkursów i zawodów) – 6 pkt

 5.  Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów są:

 a)   świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat,

 b)   wpis o szczególnych osiągnięciach na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

 c)   zaświadczenie o uzyskaniu tytułu finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego.

 6.  Laureat ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim jest przyjmowany w pierwszej kolejności.

 7.  W przypadku równej liczby punktów uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego komisja może wziąć pod uwagę kryterium dochodowe.

 8.  Do oddziału sportowego w gimnazjum przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają warunki:

 • posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza,
 • posiadają pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na uczęszczanie kandydata do oddziału,
 • uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

9. W przypadku większej liczby kandydatów do oddziału sportowego na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane  są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

10.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów sportowych, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie odpowiednio następujące kryteria:

 • wyniki sprawdzianu,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
 • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach sportowych,
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

11.  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

12.  Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

13.  W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania

Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy m.in.: 

 • przeprowadzenie postępowanie zgodnie z przepisami prawa oświatowego na podstawie dokumentów i w terminach określonych przez Opolskiego Kuratora Oświaty   
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Lista zawiera: imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane alfabetycznie, najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, informację o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu lub informację o liczbie wolnych miejsc. Listę umieszcza się w widocznym miejscu w siedzibie gimnazjum.
  (Na liście: data ogłoszenia wyników oraz podpis przewodniczącego komisji).
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

14.   Tryb odwoławczy: 

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły, 
 • Uzasadnienie odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym wskazanie najniższej liczby punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym, 
 • Rodzice/opiekunowie prawni kandydata mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
 • Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 
 • Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do Sądu Administracyjnego zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.
 1. Wymagane dokumenty 

Kandydaci z obwodu

 • zgłoszenie rodzica/opiekuna prawnego (podanie)
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 
 • zaświadczenia o wyniku sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki 
 • zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
 • oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię, odpis lub wyciąg - orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, 
 • dwie aktualne fotografie do legitymacji szkolnej, 

Kandydaci spoza obwodu składają do celów rekrutacji następujące dokumenty: 

 • Wniosek rodzica/opiekuna prawnego o przyjęcie ucznia do szkoły oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie: 
 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 
 • zaświadczenia o wyniku sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki,
 • zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
 • kopię, odpis lub wyciąg - orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, 

Po zakończeniu rekrutacji dostarczają oryginały tych dokumentów oraz dwie aktualne fotografie do legitymacji szkolnej. 

 1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do gimnazjum.
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w gimnazjum, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

 Zatwierdzony 16.03.2016r.


 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. środa, 27, kwiecień 2016 23:24 Janusz Żaczek
Artykuł został zmieniony. środa, 27, kwiecień 2016 23:26 Janusz Żaczek
Artykuł został zmieniony. środa, 27, kwiecień 2016 23:37 Janusz Żaczek
Artykuł został zmieniony. środa, 27, kwiecień 2016 23:39 Janusz Żaczek

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.